Oferta

       Naszą ofertę kierujemy do wszystkich firm, które nie chcą angażować czasu i środków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstwa, a jednocześnie mają świadomość, że obsługa księgowa i płacowa być prowadzona starannie, terminowo i zgodnie z przepisami prawa. Usługi oferowane przez ATS Biuro Rachunkowe są świadczone w języku polskim, angielskim lub niemieckim. Miejscem wykonywania usług jest nasze biuro lub siedziba zleceniodawcy. Zakres usług jest ustalany indywidualnie z Klientem w oparciu o podstawową ofertę naszego biura obejmującą:

USŁUGI KSIĘGOWE I PODATKOWE

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych) zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT
 • Dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT
 • Prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT
 • Obsługa sprawozdawczości statystycznej (GUS, NBP)
 • Opracowanie zakładowego planu kont
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

USŁUGI W ZAKRESIE KADR I PŁAC

 • Przygotowywanie umów o pracę oraz wszelkich innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz z zakończeniem stosunku pracy
 • Obsługa umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło)
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń, kart urlopowych, kart czasu pracy
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń ZUS
 • Sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych PIT-4R, PIT-11, PIT-40
 • Przygotowanie regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy

USŁUGI ROZLICZANIA TRANSAKCJI UNIJNYCH

 • Rozliczanie podatku VAT od nabyć wewnątrzwspólnotowych (faktury wewnętrzne)
 • Sporządzanie informacji podsumowujących VAT-UE
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • Pomoc w kompletowaniu dokumentów dotyczących potwierdzenia dokonania dostaw wewnątrzwspólnotowych

USŁUGI KONSULTINGOWE

 • Doradztwo księgowe i podatkowe
 • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych
 • Analiza umów lub innych dokumentów prawnych pod względem poprawności ich konstrukcji oraz optymalizacji obciążeń podatkowych
 • Konsultacje telefoniczne w sprawach dotyczących zagadnień księgowych i podatkowych występujących w bieżącej działalności Klienta
 • Konsultacje e-mailowe dotyczące bardziej złożonych zagadnień

OBSŁUGA DOTACJI UNIJNYCH

 • Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych
 • Sprawozdawczość,
 • Opracowanie dokumentacji wykonanych zadań
 • Weryfikacja poniesionych kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
 • Monitoring i ewaluacja realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie i umowie dotacyjnej

USŁUGI DODATKOWE

 • Pomoc przy rejestracji nowo powstałych firm
 • Reprezentacja klienta przed Urzędami i innymi instytucjami (US, ZUS, organy celne, sady)
 • Windykacja należności
 • Przygotowywanie elektronicznych wersji dokumentów
 • Uczestniczenie w kontrolach podatkowych
 • Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji wraz z wymaganymi instrukcjami i dokumentami
 • Przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych dla osób fizycznych prowadzących działalność jak i nie prowadzących działalności gospodarczej, które nie są stałymi klientami biura – PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37
 • Opracowywanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane nabywane przez osoby fizyczne na cele remontu mieszkania, budowy domu

UWAGA!
 • Bezpłatne doradztwo telefoniczne dla stałych Klientów
 • Możliwość odbioru dokumentów od Klienta – dojazd gratis
 • Możliwość prowadzenia księgowości u Klienta